Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-1
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-6
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-10
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-11 (1)
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-14
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-22
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-1
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-6
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-10
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-11 (1)
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-14
Sissy Arazi – Efraim Katzir 15, Hod Hasharon-22